Вторник, 19 Март 2019

Устав на БАТМИ


Устав на БАТМИ

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ”

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статут:

Чл. 1. (1) Сдружение с нестопанска цел "Българска асоциация на търговците на медицински изделия", наричано по-надолу за краткост Сдружението, е юридическо лице, учредено съгласно изискванията на законодателството на Република България, осъществяващо дейност в частна полза на своите членове, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) Сдружението е самостоятелно юридическо лице, отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.

 

Наименование:

Чл. 2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието Сдружение с нестопанска цел "Българска асоциация на търговците на медицински изделия", което може допълнително да се изписва и на английски език по следния начин Bulgarian Association of Medical Devices Entrepreneurs.

(2) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

(3) Сдружението изработва свое лого, печат и значка.

 

Седалище и адрес

Чл. 3. Седалището на Сдружението е гр. София, а адресът на управление е: гр. София 1404, район Триадица, ж. к. „Манастирски ливади” 114, БОКАР, сграда Евроцентър, дясно крило, ет. 3.

 

Цели

Чл. 4. Основните цели на Сдружението са:

1. да защитава интересите на вносителите на едро и на производителите на медицинска апаратура и консумативи на българския пазар и да съдейства за налагане на лоялни и прозрачни търговски отношения в бранша.

2. предприемане на мерки за хармонизиране на търговската практика в България с добрите практики на Европейския съюз.

3. изготвяне на предложения за промени и допълнения на законодателството, регламентиращо търговската дейност с медицинска апаратура и консумативи.

 

Средства за постигане на целите

Чл. 5. Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са:

1. приемане на програми за работа и създаване на изследователски звена по определени проблеми;

2. организиране на форуми, срещи, семинари и други форми на разпространение на информация и обучение;

3. установяване на контакти с български и международни организации и лица, чиято активност се включва в сферата на действие на Сдружението;

4. изготвяне и разпространение на информационни материали, свързани с различни проблеми на укрепването на човешкото здраве и работоспособност;

5. предоставяне на консултации на своите членове и на външни лица.

6. включване в специализирани програми на ЕС за България.

 

Предмет на дейност

Чл. 6. Сдружението съсредоточава усилията си в следните основни насоки:

1. набиране и разпространяване на информация относно новостите на пазара на медицинска апаратура и консумативи;

2. разпространение на информация относно изискванията и практиките при извършване на търговска дейност с медицинска апаратура и консумативи в Европейския съюз и неговите страни-членки;

3. установяване на добри практики в търговска дейност с медицинска апаратура и консумативи;

4. представителство пред държавни и общински органи и организации на общите интереси на вносителите на едро на медицинска апаратура и консумативи на българския пазар.

5. представяне пред подобни сдружения и организации извън България

 

Срок

Чл. 7.  Сдружението  не е ограничено със срок.

 

 

ІІ. ЧЛЕНСТВО

 

Членове

Чл. 8. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни български юридически лица и еднолични търговци, които извършват внос на едро и/или производство на медицинска апаратура и консумативи и желаят да допринесат за постигане целите на Сдружението.

 

Придобиване на членство

Чл. 9. (1) Членството в Сдружението е доброволно.

(2) Кандидатът подава писмена молба до председателя на Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.

(3) Председателят на Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на Общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание с мнозинство 50 % + 1 глас.

 

Права на членовете

Чл. 10. Членовете на Сдружението имат следните права:

1. да участват в управлението на Сдружението;

2. да бъдат информирани за неговата дейност;

3. да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите органи или такива, възложени с решение на тези органи;

4. да се ползват резултатите от дейността на Сдружението съгласно разпоредбите на този Устав;

5. да получават съдействие при защита на своите интереси.

 

Задължения на членовете

Чл. 11. Членовете на Сдружението са длъжни:

1. да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на Общото събрание;

2. да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

3. да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездейтвия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

4. да внасят в срок предвидените в настоящия Устав членски внос и имуществени вноски.

 

Чл. 12. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими.

 

Чл. 13. Членовете имат имуществени задължения към Сдружението единствено по отношение на заплащане на дължимия членски внос и целеви имуществени вноски. Кредиторите на Сдружението нямат право да предявяват имуществени претенции към членовете за задължения на Сдружението.

 

Прекратяване на членство

Чл. 14. Членството в Сдружението се прекратява:

1. с едностранно писмено волеизявление, отправено доУправителния съвет на Сдружението;

2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ.прекратяване юридическата личност на член на Сдружението;

3. с изключване;

4. при отпадане поради невнасяне на дължимите имуществени вноски или системно неучастие в дейността на Сдружението;

5. с прекратяване на Сдружението.

(2) Решението за изключване се взема от Общото събрание при мнозинство 2/3 от присъстващите членове, въз основна на доклад на Управителния съвет, при наличие на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(3) Отпадането на членството е налице при:

1. системно неучастие в дейността без уважителна причина повече от една година;

2. неплащане на членски внос или имуществени вноски без уважителна причина и забавата продължи повече от 5 месеца;

(4) Решението за отпадане се взема от Управителния съвет въз основа на писмен доклад от председателя на Управителния съвет, към който се прилагат писмени доказателства, установяващи обстоятелствата по ал. 3, и може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението в 14-дневен срок от съобщаването му.

(5) Лицето, чието членство е прекратено, няма право да претендира за част от имуществото на Сдружението, нито за връщане на платени имуществени вноски и членски внос.

 

Почетно членство

Чл. 15. (1) По решение на Общото събрание въз основа на предложение на Управителния съвет за почетен член на Сдружението може да бъде избрано лице с доказан принос в развитието на медицината и/или здравеопазването. Към предложението на Управителния съвет се прилага писмено съгласие на кандидата за почетен член.

(2) Почетният член има право на участие в заседанията на Общото събрание на Сдружението с право на съвещателен глас.

(3) При покана, почетният член може да участва в заседанията на Управителния съвет.

(4) Почетният член на дължи заплащане на членски внос и на други имуществени вноски към  Сдружението.

(5) Почетният член е длъжен да спазва този Устав и да съдейства за утвърждаване на доброто име на Сдружението.

 

 

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

 

Имущество

Чл. 16. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движими и недвижими имоти, от вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

           

Източници на средства

Чл. 17. Сдружението  набира своето имущество от:

1. встъпителен членски внос, членски внос и целеви имуществени вноски на членовете на Сдружението;

2. дарения и спонсорство от физически и юридически лица;

3. приходи от стопанисване на имуществото;

4. приходи от стопанска дейност.

 

Членски внос

Чл. 18. (1) Общото събрание определя вида и размера на членския внос на членовете и встъпителния членски внос за новоприетите членове, периодичността на вноските и датите за тяхното плащане.

(2) Встъпителният членски внос на учредителите и членският внос за първата година се определя от Учредителното събрание.

(3) В изключителни случаи Общото събрание може да вземе решение за целеви имуществени вноски на членовете на Сдружението. В решението се определят размерът на вноската, срокът за нейното плащане, както и дали същата подлежи на връщане.

(4) Членският внос и имуществените вноски се плащат по банков път или се внасят на касата на сдружението.

 

Стопанска дейност

Чл. 19. (1) Сдружението може да извършва следната допълнителна стопанска дейност:

1. провеждане на платени семинари, консултации, курсове и други форми на обучение и обмен на информация, свързани с проблеми и методи за укрепването на здравето;

2. издаване на печатни произведения по теми, свързани с предмета на дейност на Сдружението;

3. изготвяне на компютърни, радио и телевизионни програми, свързани с предмета на дейност на Сдружението.

4. организиране на специализирани търговски изложения на медицинска апаратура и консумативи и съдействие на своите членове при участие в подобни изложения;

(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност, предвиден в настоящия Устав.

(3) Приходите от стопанската дейност сдружението ще ползва за постигане на посочените в чл. 4 от настоящия Устав цели. Сдружението не разпределя печалба.

 

Разходване на имуществото:

Чл. 20. (1) Сдружението може да използва своето имущество за дейности, насочени към постигане на целите, определени в този устав

 

 

ІV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Органи

Чл. 21. (1) Органи на Сдружението са Общото събрание, Управителният съвет и Контролният съвет.

(2) Едно лице не може да бъде едновременно член на Управителния съвет и на Контролния съвет.

 

Общо събрание

Чл. 2. (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението.

(2) Общото събрание е колективен орган и се състои от всички членове на Сдружението. Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват или чрез други изрично упълномощени лица.

(3) Всеки член има право на един глас.

(4) Член на Сдружението може да бъде представляван в Общото събрание от друг изрично упълномощен член на Сдружението. Пълномощникът няма право да преупълномощава с правата си трето лице.

(5) Пълномощниците могат да представляват до 3 (трима) членове на Общото събрание.

(6) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. приема вътрешните актове и правила за извършване на дейността на Сдружението;

3. избира и освобождава председателя и членовете на Управителния съвет;

4. избира и освобождава членовете на Контролния съвет;

5. взема решение за приемане и изключване на членовете на сдружението;

6. взема решение за участие в други организации;

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

8. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

9. приема бюджета на Сдружението;

10. взема решение за внасяне на целеви имуществени вноски от страна на членовете и определя техния размер;

11. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

12. отменя решенията на Управителния съвет, които противоречат на закона, устава или вътрешните актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

13. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;

14. взема решения по всички други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона или устава.

 

Свикване на Общото събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на Сдружението не по-рядко от два пъти годишно. Заседанието се провежда на адреса на управление на Сдружението или в друго подходящо помещение в населеното място по седалището на Сдружението.

(2) Управителният съвет уведомява членовете за намерението си да свика Общо събрание, запознава ги с проекта на дневен ред и им дава възможност да предложат промени и допълнения в него.

(3) Една трета от членовете на Сдружението имат право да поискат Управителния съвет да свика Общо събрание, а ако той не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискаване, събранието се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(4) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, часа и мястото на провеждане на Общото събрание, както и указания по чия инициатива то се свиква. Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на Сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

(5) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружението.

 

Кворум:

Чл. 24. (1) Общото събрание може да заседава, ако присъстват повече от половината от членовете му. Присъстващите избират председател на заседанието, който проверява наличието на кворум.

(2) При липса на кворум, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно колкото и членове да присъстват.

(3) Кворумът се установява от председателстващия заседанието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

 

Решения:

Чл. 25. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50% + 1 глас) от присъстващите, доколкото законът или настоящият устав не разпореждат друго.

(2) Решенията по чл. 22, ал. 6, т. 1 и 7 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

(3) При гласуване всеки член на Сдружението има право на един глас.

(4) Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

 

Конфликт на интереси:

Чл. 26. Член на Сдружението или негов представител няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2.юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

Протокол:

Чл. 27. (1) За всяко засдедание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия заседанието и лицето изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепен към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

(4) Всеки член на Сдружението има право да се запознае с протокол от заседание на Общото събрание, на което той не е присъствал.

(5) Управителният съвет  изпраща по електронна поща или по факс препис от протокола на Общото събрание до всички членове на Сдружението.

 

Контрол:

Чл. 28. Всеки член на Сдружението, Управителният съвет или прокурорът могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или за съответствието му с настоящия устав. Това може да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

 

Управителен съвет:

Чл. 29. (1) Управителният съвет на Сдружението се състои от 3 (три) лица – членове на Сдружението.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.

(3) Когато за член на Управителния съвет бъде избрано юридическо лице, то участва в заседанията на Управителния съвет чрез своя законен представител.

(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(5) Управителният съвет:

1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

2. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;

3. разпорежда се с недвижимите имоти, влизащи в имуществото на Сдружението при спазване на разпоредбите на закона и настоящия Устав;

4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5. подготвя и внася в Общото събрание ежегоден отчет за дейността на Сдружението;

6. организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;

7. осъществява международното сътрудничество на Сдружението;

8. утвърждава съставите на делегациите за участие в съвещания и срещи;

9. приема правила за работата си;

10. взема решения по всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание;

11. изпълнява всички задължения, предвидени в устава;

12. определя адреса на Сдружението.

(6) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

 

Заседания:

Чл. 30. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на 2 (два) месеца, както и по писмено искане на член на Съвета. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от получаване на писменото искане, такова се свиква от заинтересованите членове.

(2) Заседанието е редовно, ако на него присъстват поне двама от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) Решение може да се вземе и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

(4) За заседанията на Управителния съвет се водят протоколи в съответствие с изискванията на чл. 27.

 

Решения:

Чл. 31. Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство (50% + 1) от присъстващите, а тези по чл. 29, ал. 4, т. 3 от Устава – единодушно.

 

Контрол:

Чл. 32. Всеки заинтересуван член на Сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, Устава или решение на Общото събрание в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

Отговорност на членовете на Управителния съвет:

Чл. 33. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Сдружението. Всеки член на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

 

Председател на Управителния съвет:

Чл. 34. (1) Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание.

(2) Председателят на Управителния съвет:

1. представлява Сдружението;

2. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

3. осъществява оперативното ръководство на дейността на Сдружението;

4. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;

5. сключва договорите, страна по които е Сдружението;

6. докладва незабавно на Управителния съвет за настъпването на съществени обстоятелства, засягащи дейността на Сдружението.

7. осъществява надзор върху дейността на клоновете.

(3) Председателят на Управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на Сдружението без предварително писмено решение за това, взето от Управителния съвет.

(4) Председателят на Управителния съвет може да упълномощава други лица – членове на Сдружението да  го представляват.

 

Контролен съвет

Чл. 35. (1) Контролният съвет се състои от три лица – членове на Сдружението и се избира за срок от 3 години.

(2) Контролният съвет избира от своя състав председател, който го представлява и свиква заседанията на Контролния съвет.

(3) Контролният съвет се свиква на заседания най-малко веднъж на всеки 6 /шест/ месеца.

(4) Контролният съвет представя годишен доклад пред Общото събрание относно законосъобразността и целесъобразността на действията на Управителния съвет.

(5) Контролният съвет има право да получава информация и достъп до документите на Сдружението от Управителния съвет и всички наети от Сдружението лица.

(6) Контролният съвет има право да дава препоръки на Управителния съвет.

 

Клонове:

Чл. 36. (1) С решение на Общото събрание на Сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.

(2) Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на Общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.

(3) Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Управителния съвет на Сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.

(4) Управителният съвет на Сдружението заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на Сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на Общото събрание.

 

Книги на Сдружението:

Чл. 37. (1) Общото събрание и Управителният съвет на Сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им. Членовете на Сдружението могат по всяко време да се запознаят с книгите и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга за членовете си, в която се вписват фирмата, адресът на управление, адрес за кореспонденция, БУЛСТАТ, данъчен номер, факс и електронна поща, имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им.

 

 

V. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

 

Преобразуване и Прекратяване:

Чл. 38. Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. по решение на Софийски градски съд в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ.

 

Ликвидация:

Чл. 39. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от Софийски градски съд.

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване на движимото и недвижимото имущество.

 

Имущество след ликвидацията:

Чл. 40. Ако Общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на сдружението и го разпределя поравно между членовете му.

 

 

VІ. САНКЦИИ:

 

Чл. 41. В случай, че член на Сдружението със своето поведение наруши разпоредбите на този Устав, правилата за лоялна търговия в бранша или по друг начин увреди доброто име на бранша, по решение на Общото събрание може да му бъде наложено наказание порицание. Общото събрание може да вземе решение за публикуване в медиите на част от протокола от заседанието, на което е взето решението за налагане на санкция.

 

Преходни и заключителни разпоредби:

§ 1. Този устав е приет на Учредително събрание за създаване на Сдружението, проведено на 13. 12. 2005г. в гр. София.

§ 2. Списъкът на учредителите, подписали Устава е неразделна част от него.

§ 3. (1) За неуредените от този устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Разпоредбите на този Устав, които противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.


e-mail: info@batmi.org  |  тел. +359_ 2_ 958_ 21_ 80;_ +_ 359_ 2_ 958_ 84_ 68

Карта на сайта