Вторник, 19 Март 2019

Органи на управление

           

            Органи на управлението в „Българска асоциация на търговците на медицински изделия” (БАТМИ) са Общото събрание, Управителният съвет и Контролният съвет.

 

 

            Общо събрание :

 

 1. Общото събрание е върховен орган на Сдружението.
 2. Състои се от всички членове на Сдружението.
 3. Функциите на Общото събрание са подробно разписани в Устава.
 4. Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на Сдружението не по-рядко от два пъти годишно.
 5. Общото събрание може да заседава, ако присъстват повече от половината от членовете му.
 6. За всяко засдедание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия заседанието и лицето изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

 

 

            Управителен съвет :

 

 1. Управителният съвет на Сдружението се състои от пет лица – членове на Сдружението.
 2. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от три годинии могат да бъдат преизбирани без ограничение.
 3. Функциите на Управителният съвет са подробно разписани в Устава.
 4. Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на два месеца, както и по писмено искане на член на Съвета. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от получаване на писменото искане, такова се свиква от заинтересованите членове.

           

 

Председател на Управителния съвет :

 

 1. Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание.
 2. Функциите на Председателят на Управителния съвет са подробно разписани в Устава.
 3. Председателят на Управителния съвет може да упълномощава други лица – членове на Сдружението да го представляват.

          

 

Контролен съвет :

 

 1. Контролният съвет се състои от три лица – членове на Сдружението и се избира за срок от три години.
 2. Контролният съвет избира от своя състав председател, който го представлява и свиква заседанията на Контролния съвет.
 3. Контролният съвет се свиква на заседания най-малко веднъж на всеки шест месеца.
 4. Контролният съвет представя годишен доклад пред Общото събрание относно законосъобразността и целесъобразността на действията на Управителния съвет.
 5. Контролният съвет има право да получава информация и достъп до документите на Сдружението от Управителния съвет и всички наети от Сдружението лица.
 6. Контролният съвет има право да дава препоръки на Управителния съвет.

 

 

Клонове :

 

 1. С решение на Общото събрание на Сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.
 2. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на Общото събрание за откриването им.
 3. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Управителния съвет на Сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.
 4. Управителният съвет на Сдружението заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на Сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на Общото събрание.


e-mail: info@batmi.org  |  тел. +359_ 2_ 958_ 21_ 80;_ +_ 359_ 2_ 958_ 84_ 68

Карта на сайта